ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


بررسی فلسفه وجودی 1001 نوع شرقه در آرایشهای قرآنی

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل ذابخ
استاد مشاور: دکتر صادق محفوظی