ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


حکم مظفرالدین میرزا ولی عهد خطاب به امین السلطان صدراعظم

حکم مظفرالدین میرزا ولی عهد خطاب به امین السلطان صدراعظم در قدر دانی از خدمات امین لشکر مرحوم و درخواست انتصاب به خدمات دولتی برای فرزند آن مرحوم